(M)  s i s t e m a   o p e r a c i o n a l   m a g n u x   l i n u x ~/ · documentação · suporte · sobre

  Next Previous Contents

7. Tiskanje

Pri tiskanju lahko naletimo na razlicne situacije:

 • Tiskalnik neposredno podpira ISO Latin 2
 • Tiskalnik podpira enega od ostalih osembitnih naborov z nasimi znaki (npr. kodno stran 852), ali pa sedembitni nabor JUS I.B1.002
 • Tiskalnik razume PostScript
 • Tiskalnik ne podpira nicesar drugega razen ASCII
Zadnja moznost ni predmet obravnave tega spisa.

7.1 Tiskalniki, ki podpirajo ISO Latin 2

Nekaj novejsih tiskalnikov ze neposredno podpira kodni razpored ISO Latin 2. Med njimi so

 • Hewlett-Packard LaserJet 4 Plus in 4M Plus
 • Hewlett-Packard LaserJet 5L
 • Epson FX-2170 (NLSP)
 • Epson LQ-870 (NLSP)
 • Epson LQ-2070 (NLSP)
 • Epson LQ-2170 (NLSP)
 • Epson DLQ-3000 (NLSP; letnik 1996 in novejsi)
 • Fujitsu DL700
 • Fujitsu DL1150/1250
 • Fujitsu DL3700/3800
 • Fujitsu DL6400/6600
Vse, kar morate storiti, je izbrati pravilno kodno stran v tiskalniku. Ubezna sekvenca za tiskalnike Hewlett-Packard (PCL) in Epson (ESC/P2) so naslednje
PCL

Tole menda deluje:


\033(2N\033(s0p12h0s0b4099T

ESC/P2

Z ukazom ESC ( t prepisemo kodno tabelo ISO 8859-2 v drugo tabelo tiskalnika; zatem z ukazom ESC t izberemo drugo tabelo tiskalnika (strani C-73 in C-77 v ,,Epson ESC/P Reference Manual``, december 1997):


\033(t\003\000\002\177\002\033t\002

Oznaka \033 je osmiska koda znaka Escape.

Eden od nacinov, kako z /etc/printcap prilagodimo okolje za tiskanje na tak tiskalnik, je podrobneje opisan v razdelku Tiskalniki, ki podpirajo kak drug nabor z nasimi znaki.

7.2 Tiskalniki, ki podpirajo kak drug nabor z nasimi znaki

Ce tiskalnik podpira kak drug nabor z nasimi znaki (ne dolgo nazaj je bila ustaljena praksa, da je bil ROM v tiskalnikih zamenjan z EPROM, v njem pa svedski znaki zamenjani z znaki po JUS I.B1.002), lahko s primerno nastavitvijo v /etc/printcap se vedno tiskamo spise, kodirane po ISO Latin 2.

Primerno moramo dopolniti datoteko /etc/printcap. Za zgled si oglejmo tiskalnik Epson, ki ima znake po JUS I.B1.002 na mestu svedskega nabora.


lp|ascii|epson|Epson LQ-850:\
    :lp=/dev/lp1:\
    :sd=/usr/spool/lpd/epson:\
    :lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
    :mx#0:\
    :sh:
jus|Epson LQ-850 z znaki JUS I.B1.002:\
    :lp=/dev/null:\
    :sd=/usr/spool/lpd/jus:\
    :if=/usr/spool/lpd/jus_filter:\
    :lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
    :mx#0:\
    :sh:
latin2|text|Epson LQ-850 z znaki ISO Latin 2:\
    :lp=/dev/null:\
    :sd=/usr/spool/lpd/latin2:\
    :if=/usr/spool/lpd/latin2_filter:\
    :lf=/usr/spool/lpd/ERRORLOG:\
    :mx#0:\
    :sh:

Zgled ima tri tiskalniske vrste. Prva je dejanski tiskalnik z ameriskim (ASCII) naborom znakov. Druga uporablja filter /usr/spool/lpd/jus_filter:


#!/bin/sh
/usr/spool/lpd/jus_epson | lpr -Pascii

Datoteko torej precedimo skozi filter /usr/spool/lpd/jus_epson in jo postavimo v prvo tiskalnisko vrsto. Filter jus_epson ne napravi drugega, kot da na zacetku doda kodo za preklop v svedski nabor, prepise datoteko z vhoda na izhod, in na koncu doda kodo za preklop nazaj v ameriski nabor. To je tudi edini del programja, ki je odvisen od vrste tiskalnika:
#!/bin/sh
# Tiskanje besedil kodiranih po JUS I.B1.002 na tiskalnik Epson LQ
#
# Izberemo slovenski (svedski) nabor
/bin/echo -ne "\033R\005\c"
# Izpisemo dokument
cat
# Izberemo ameriski nabor
/bin/echo -ne "\033R\000\c"

Tretja vrsta uporablja podoben filter kot druga, le da ta najprej pretvori besedilo iz Latin 2 v JUS, zatem uporabi ze opisani filter za to, da doda na zacetku in na koncu potrebno kodo za tiskalnik, in koncno táko datoteko postavi v prvo vrsto.


#!/bin/sh
/usr/local/bin/recode --force latin2:yu | \
  /usr/spool/lpd/jus_epson | lpr -Pascii

Zgled predpostavlja, da je pot do programa recode /usr/local/bin/recode. Izbiro --force moramo uporabiti, ker je preslikava neobrnljiva -- v Latin 2 imamo tako sumnike kot zavite oklepaje, v JUS pa samo se prve.

Za ta zgled smo morali v imeniku /usr/spool/lpd ustvariti tri podimenike: /usr/spool/lpd/epson, /usr/spool/lpd/jus in /usr/spool/lpd/latin2.

Tiskanje gre zdaj tako:

 1. Brez eksplicitne izbire vrste, ali pa z izbiro -Pepson ali -Pascii se datoteka odtisne kot ASCII:
  lpr datoteka
 2. Z izbiro -Pjus se datoteka odtisne kot besedilo, kodirano po JUS I.B1.002:
  lpr -Pjus datoteka
 3. Z izbiro -Platin2 ali -Ptext se datoteka odtisne kot besedilo, kodirano po ISO Latin 2:
  lpr -Platin2 datoteka

7.3 Tiskalniki, ki podpirajo kak drug nabor z nasimi znaki II

(Matjaz Terpin < matjaz.terpin@comcom.si>, Message-id: <Pine.LNX.3.96.980709095750.24607B-400000@guru.comcom.si>)

Matjaz Terpin < matjaz.terpin@comcom.si> je predlagal imenitno izboljsavo pravkar opisanega postopka, pri katerem lahko tiskamo nase znake in oglate in zavite oklepaje. Srz njegovega predloga je filter, ki pred vsakim nasim znakom preklopi v svedski nabor, takoj za njim pa spet nazaj v ASCII.

Datoteka /etc/printcap je v tem primeru taksna:


# /etc/printcap
lp|raw|yu:\
    :lp=/dev/lp1:\
    :sd=/var/spool/lpd/lp:\
    :lf=/var/spool/lpd/ERRORLOG:\
    :mx#0:\
    :sh:
lat2:\
    :lp=/dev/null:\
    :if=/etc/lp/lat2.filter:\
    :sd=/var/spool/lpd/lat2:\
    :lf=/var/spool/lpd/ERRORLOG:\
    :mx#0:\
    :sh:

Filter /etc/lp/lat2.filter precedi besedilo skozi naslednje sito, /etc/lp/lat2.switch, in ga postavi v vrsto lp:


#!/bin/sh
# /etc/lp/lat2.filter

/etc/lp/lat2.switch | lpr -Plp

,,Meso`` postopka je v datoteki /etc/lp/lat2.switch:


#!/bin/sh
#/etc/lp/lat2.switch

echo -ne "\033R0"

sed -e "s/c/`echo -ne "\033R5\~\033R0"`/g" \
 -e "s/C/`echo -ne "\033R5\^\033R0"`/g" \
 -e "s/s/`echo -ne "\033R5\{\033R0"`/g" \
 -e "s/S/`echo -ne "\033R5\[\033R0"`/g" \
 -e "s/z/`echo -ne "\033R5\140\033R0"`/g" \
 -e "s/Z/`echo -ne "\033R5\@\033R0"`/g" \
 -e "s/c/`echo -ne "\033R5\}\033R0"`/g" \
 -e "s/C/`echo -ne "\033R5\]\033R0"`/g" \
 -e "s/d/`echo -ne "\033R5\|\033R0"`/g" \
 -e "s/D/`echo -ne "\033R5\\\\033R0"`/g" 

echo -ne "\033R5"

Matjaz pravi se: sed slabo prebavi ``echo -ne "\000"'', zato uporabljam kar znak 0 (niclo), saj je tiskalnik (NEC pinwriter P7) zadovoljen tudi s tem.

7.4 Tiskalniki PostScript

``Naravni'' kodni nabor v PostScriptu je Adobe Standard Encoding. Nasih crk ne pozna. Pa ne le nasih, tudi mnogih drugih crk ne pozna, in pravzaprav sploh nima tovrstnih ambicij. Namesto tega je ASCII razsirjen z gradniki sestavljenih znakov: stresica, ostrivec, diereza, sedij itd. -- vsi so tam. Jezik PostScript pa omogoca definiranje sestavljenih znakov. Vse skupaj je cakalo samo se nekoga, ki bo definiral sestavljene znake za kodni nabor ISO Latin 2. Ta nekdo je bil Juliusz Chroboczek, ki je napisal paket ogonkify.

Filtra a2ps in GNU enscript sta bila napisana z namenom, da resita za nase kraje neobicajno zagato: kako odtisniti cisto obicajno besedilo na tiskalnik, ki razume edino PostScript. Eden in drugi postavita stran v PostScriptu z danim besedilom in jo posljeta na tiskalnik. Fleksibilnost PostScripta omogoca tudi transformacije (npr. pomanjsave) ali poudarjanje sintakse pri tiskanju programskih izpisov. Oba podpirata nabor ISO Latin 2.

http://www.dcs.ed.ac.uk/home/jec/programs/ogonkify/
http://www-inf.enst.fr/~demaille/a2ps/
http://www.iki.fi/~mtr/genscript/
ftp://ftp.arnes.si/gnu/enscript/enscript-1.6.1.tar.gz

ogonkify

Ogonkify je filter za izpise v PostScriptu, in omogoca pravilen odtis crk tudi v jezikih, ki ne uporabljajo nabora ISO Latin 1. Ker je filter, je ravno korak prepozen, da bi lahko pocel to elegantno, ampak mora prezveciti kakrsnokoli grdobijo pac izpljune program korak pred njim in iz dobljenega izdelati lep odtis. Programi pa izdelujejo datoteke PostScript vsak malo drugace, kar filtru ``ogonkify'' otezi delo. Zaenkrat podprti formati izpisa PostScript so: NCSA Mosaic, Netscape Navigator, StarOffice, Applixware in XFig.

Ogonkify za delovanje potrebuje Perl. Ko je namescen, ogonkify uporabimo takole za odtis spletnega sestavka, shranjenega iz Navigatorja:

ogonkify -AT -N netscape.ps | lpr

GNU enscript

Ce GNU enscript se ni namescen, ga namestimo po navodilih, ki so prilozena programu. Poleg njega potrebujemo se vsaj eno pisavo z vsemi nasimi znaki, zapisan v obliki Type 1. Primeren je npr. IBM Courier, ki je prosto dostopen in se distribuira z X Window System, programom ghostscript ipd. Ce nismo prepricani, ali ga imamo ze namescenega, pozenemo:

find / -name cour.pf[ab]

V osebno (~/.enscriptrc) ali skupno konfiguracijsko datoteko (navadno /usr/local/etc/enscript.cfg ali /usr/local/etc/enscriptsite.cfg) dodamo pravilno pot do datotek s pisavami. Poleg tega potrebuje GNU enscript v vsakem imeniku s pisavami se datoteko z imenom font.map, ki vsebuje preslikavo med imeni pisav in datotekami, kjer so shranjene. Ustvarimo jo z ukazom mkafmmap.

Primer konfiguracijske datoteke:


...
# Kje hranimo pisave PostScript?
AFMPath: /usr/lib/X11/fonts/Type1:/usr/local/lib/ghostscript/fonts
...
# Privzeti nacin kodiranja:
DefaultEncoding: latin2
...
# Privzeti format papirja:
DefaultMedia: A4
...
# lpd izbira tiskalniske vrste z -P...
QueueParam: -P
...
# Za tiskanje uporabljamo ukaz lpr, ne lp
Spooler: lpr

Ko je vse potrebno nastavljeno, odtisnemo besedilo enostavno z ukazom

enscript datoteka

a2ps

Z izdajo 4.7.21 je Akim Demaille v a2ps vgradil mehanizem za sestavljene znake, ki ga je Juliusz Chroboczek uporabil v filtru ogonkify.

Nasim krajem prilagodimo a2ps z majckeno spremembo nastavitvene datoteke. Sistemsko nastavitveno datoteko najdemo navadno kot /usr/etc/a2ps.cfg, /usr/local/etc/a2ps.cfg ali kaj podobnega; osebna se imenuje ~/.a2psrc.


...
# Default encoding
Options: --encoding=latin2

# Default media
Options: --media=A4
...


Next Previous Contents