(M)  s i s t e m a   o p e r a c i o n a l   m a g n u x   l i n u x ~/ · documentação · suporte · sobre

  Next Previous Contents

5. Slovenski locale

Z izrazom locale oznacujemo skupek lastnosti programskega okolja, odvisnih od jezikovnega in kulturnega okolja uporabnika. Mednje sodi informacija o tem, kateri znaki so crke in kaksen je njihov vrstni red, nacin izpisa datuma in ure, izbiro locila v zapisu decimalnih stevil (vejica oz. pika), zapis valute in sporocila programov uporabniku.

Programski vmesnik za internacionalizacijo in lokalizacijo na sistemih, zdruzljivih s standardi POSIX, je definiran v standardu ISO/IEC 9899 (Programski jezik ISO C) ter IEEE 1003.2 (POSIX.2). Informacije, pomembne za lokalizacijo, razvrsca v sest kategorij:

 • LC_CTYPE (znaki, ki predstavljajo abecedo)
 • LC_COLLATE (vrstni red znakov v abecedi)
 • LC_TIME (izpis datuma in ure)
 • LC_NUMERIC (izpis stevilcnih vrednosti)
 • LC_MONETARY (izpis valute)
 • LC_MESSAGES (komunikacije z uporabnikom)

LC_ALL zajema vseh nastetih sest kategorij. Medtem ko projekt GNU pri izvedbi prvih petih kategorijah zvesto sledi standardu, se je v sesti odlocil za njegovo razsiritev. Standardizacijski komite se namrec ni mogel zediniti okrog izvedbe ravnanja s prevodi sporocil, zato je standard v tej tocki prakticno neuporaben: doloca le prevode za ``da'' in ``ne''. Projekt GNU je zato razvil svojo metodo, to je paket GNU gettext. Prevedeni katalogi sporocil, ki jih uporablja mehanizem gettext se navadno nahajajo v podimenikih imenika /usr/share/locale/.

Sledi nekaj primerov odziva poslovenjenega sistema. Primeri so pobrani s HP-UX, ker je lokalizacija Linuxa zaenkrat se v teku -- knjiznica GNU libc 2.0 in kasnejse izpeljanke sicer ze ponujajo okvir za lokalizacijo, izvedba pa zaenkrat se zaostaja, zato koncepta zaenkrat se ne moremo ilustrirati s programi iz paketov textutils, fileutils ipd.

Z nastavitvijo spremenljivke LANG na slovenski locale se spremenijo vsi prilastki:

~> date
Sat Oct 19 22:32:04 METDST 1996
~> LANG=sl_SI.iso88592 date
Sob, 19 okt 1996 22:32:04

Lahko pa jih spreminjamo tudi vsakega posebej. Ce zelimo obdrzati angleske izpise, obliko datuma, decimalno piko ipd., zeleli pa bi, da gre urejanje crk po slovenski abecedi, spremenimo samo LC_COLLATE:

~> sort abc.tex 
abc
abca
abd
abc
~> LANG=C LC_COLLATE=sl_SI.iso88592 sort abc.tex
abc
abca
abc
abd
Seveda LC_COLLATE ne resi vseh problemov v zvezi z urejanjem. Pri razvrscanju kastiljskih kraljev bi, recimo, zeleli, da pride Alfonz IX. za Alfonzem VIII. in pred Alfonzem X. Kar pa je verjetno ze problem za umetno inteligenco...

Spremenljivka LANG ima v splosnem obliko:

LANG=jezik[_drzava[.nabor]]
Pri tem je jezik dvocrkovna koda jezika, kot jo doloca standard ISO 639, drzava pa dvocrkovna koda drzave, dolocena s standardom ISO 3166. Zgled za slovenscino, kot se govori v Sloveniji in pise s kodnim naborom ISO 8859-2, je torej
LANG=sl_SI.iso88592
Dolocitev drzave in nabora znakov je neobvezna (pomembna je seveda pri jezikih, ki se govorijo v vec drzavah; kaksen locale uporabljajo Slovenci v zamejstvu, je piscu teh vrstic neznano), tako lahko pisemo na kratko
LANG=sl

5.1 Programiranje z GNU gettext

Paket GNU gettext ponuja nekaj orodij za lokalizacijo:

 • xgettext, ki iz izvorne kode izlusci sporocila
 • msgcmp, ki primerja dva kataloga sporocil
 • msgmerge, zdruzi star preveden katalog sporocil z novim, neprevedenim
 • msgfmt, ki prenosen katalog sporocil prevede v binarno obliko
 • msgunfmt, obratno od msgfmt

S kratkim zgledom ilustrirajmo, kako poteka pisanje lokaliziranega programa s paketom GNU gettext.

 1. Najprej napisemo program zgled.c. Pri pisanju programa ze vkljucimo mehanizme internacionalizacije:
  #include <locale.h>
  #include <stdio.h>
  #include <libintl.h>
  
  #define PACKAGE  "zgled"
  #define LOCALEDIR "/usr/local/share/locale"
  
  char main() {
    setlocale (LC_MESSAGES, "");
    bindtextdomain (PACKAGE, LOCALEDIR);
    textdomain (PACKAGE);
  
    printf("%s\n", gettext("This is a short example."));
    printf("%s\n", gettext("Author: Primoz Peterlin"));
    return(0);
  }
  

 2. Z ukazom xgettext iz izvorne kode izluscimo izpise na zaslon:
  xgettext zgled.c
  S tem smo ustvarili datoteko messages.po. To je obicajna besedilna datoteka, ki vsebuje skelet prevodov sporocil.
 3. Datoteko messages.po z urejevalnikom dopolnimo s prevodi, recimo takole:
  # Slovenski prevod zgleda
  # Primoz Peterlin, <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>
  #
  msgid ""
  msgstr ""
  "Project-Id-Version: zgled 1.0\n"
  "POT-Creation-Date: 1998-12-06 14:05:53+0100\n"
  "PO-Revision-Date: 1998-12-06 15:00:00+0100\n"
  "Last-Translator: Primoz Peterlin <peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>\n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "Xgettext-Options: \n"
  "Files: zgled.c\n"
  
  #: zgled.c:13
  msgid "This is a short example."
  msgstr "To je kratek zgled."
  
  #: zgled.c:14
  msgid "Author: Primoz Peterlin"
  msgstr "Avtor: Primoz Peterlin"
  

 4. Popravljeno prenosljivo datoteko s sporocili (angl. portable message file) messages.po prevedemo v binarno obliko:
  msgfmt -v -o zgled.mo messages.po
 5. Binarno datoteko prestavimo v imenik, kjer jo bo gettext nasel:
  mv zgled.mo /usr/local/share/locale/sl/LC_MESSAGES
 6. Program prevedemo in povezemo s knjiznico libintl.a:
  gcc -o zgled zgled.c -lintl
 7. Pa poskusimo, kaksna je razlika!
  LANG=C ./zgled
  LANG=sl ./zgled
  LC_ALL=sl ./zgled
  LC_MESSAGES=sl ./zgled
  LC_CTYPE=sl ./zgled
  LC_ALL=sl_SI.iso88592 ./zgled
  
  V prvem in zadnjem primeru je izpisano sporocilo anglesko, v predzadnjem pa verjetno tudi. V prvem zato, ker smo eksplicitno zahtevali locale ``C'', v zadnjem pa zato, ker smo zahtevali locale ``sl_SI.iso88592'', v katerem ni prevoda sporocil -- to namrec obstaja za locale ``sl''. V predzadnjem zgledu smo uporabili pravi locale, a irelevantno kategorijo LC_CTYPE namesto uporabljene LC_MESSAGES.

Se dve opombi: imenik, kamor prestavimo katalog sporocil, se mora ujemati z imenikom LOCALEDIR, navedenim v izvorni kodi. Tezavo, da GNU gettext razume ``sl'' in ``sl_SI.iso88592'' kot razlicna locala, je pisec teh vrstic resil z simbolno povezavo v imeniku /usr/local/share/locale:

ln -s sl sl_SI.iso88592

5.2 Poslovenjenje katalogov sporocil

V teku je internacionalizacija projekta GNU (programi iz projekta GNU predstavljajo znaten del celotnega sistema Linux in vecino tistega, s cimer se sooca koncni uporabnik). Trenutno so v slovenscino ze prevedena sporocila za naslednje pakete GNU: enscript, fileutils, gettext, grep, hello, recode in tar. Z nastavitvijo spremenljivke okolja

LANG=sl
bodo programi iz teh paketov izpisovali slovenska sporocila namesto angleskih.

Razprava o poslovenjenju projekta GNU poteka med prejemniki elektronskega spiska <sl@li.org>, nanj se lahko narocite tako, da na naslov sl-request@li.org posljete vrstico

subscribe
v telesu sporocila.

Pomoc prostovoljcev, ki bi prevedli preostale pakete, ali pa se samo zavezali za vzdrzevanje ze prevedenih, je nadvse zazelena. Vabljeni!


Next Previous Contents